STRONA GŁÓWNA

OFERTY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

OFERTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

LOGIN
SZKOLNE JEDNODNIOWE
SZKOLNE DWUDNIOWE
SZKOLNE TRZYDNIOWE
INTEGRACYJNE
PIELGRZYMKOWE
REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Poniżej przedstawiamy regulamin dla grup zorganizowanych:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH  TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

BIURO TURYSTYCZNE ANITA BAŃCZYK

 

1.       Umowa zostaje zawarta na podstawie wzajemnych ustaleń stron. Przed jej podpisaniem zostają omówione i przedstawione wszystkie świadczenia objęte programem i kalkulacją. Umowa zawierana jest z kierownikiem bądź innym przedstawicielem grupy osób.

2.       Jeżeli umowa nie mówi inaczej, to po podpisaniu umowy należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości organizowanego wyjazdu. Pozostałą kwotę należy uiścić w dniu wyjazdu..

3.       Zaliczka przeznaczana jest na pokrycie kosztów rezerwacji takich jak:  miejsc noclegowych, transportu i innych. W przypadku rezygnacji z wycieczki organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zwrotu kosztów związanych z poczynionymi rezerwacjami.

4.       Kierownik wycieczki zobowiązany jest do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej:

4.1 określić ostateczną liczbę osób wraz z podaniem danych personalnych;

4.2. w przypadku rezygnacji z wyjazdu powiadomić pisemnie o zaistniałej konieczności odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem punku 2 i 3 niniejszego regulaminu.

5.       Podane ceny w ofercie mogą różnić się od aktualnych kosztów związanych z realizacją programu imprezy turystycznej. Przed podpisaniem umowy organizator ma obowiązek potwierdzić program oraz wartość wyjazdu. W przypadku późniejszych zmian cen, niezależnych od organizatora, ma  on obowiązek poinformować kierownika wycieczki o takiej sytuacji jednocześnie aktualizując program wycieczki lub renegocjując warunki zawartej umowy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu w porozumieniu z kierownikiem wycieczki z przyczyn niezależnych od stron.

6.       W przypadku mniejszej ilości uczestników w dniu wyjazdu określonych zgodnie z punktem 4.1 regulaminu, kierownik jest zobowiązany do zapłacenia za brakujące osoby pełną wartość imprezy.

7.       Jeżeli umowa nie mówi inaczej, na każdych 15 uczestników imprezy turystycznej, przysługuje jedno miejsce gratisowe.

8.       W przypadku niewykorzystania świadczeń w czasie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnikom nie przysługuje zwrot wartości świadczeń. W pozostałych przypadkach biuro dokona zwrotu wartości niewykorzystanych środków.

9.       Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania wycieczki wynikające z winy uczestników oraz za rzeczy pozostawione oraz zagubione w trakcie trwania imprezy turystycznej.

10.    W przypadku nie dopuszczenia autokaru do jazdy przez policję, biuro zobowiązuje się do podstawienia następnego autobusu do 3 godzin od momentu cofnięcia, jeżeli nie zakłóci to realizacji programu lub zorganizuje wyjazd w innym terminie.

11.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości kierownik wycieczki lub bezpośrednio uczestnik ma obowiązek poinformować w trakcie trwania imprezy turystycznej pilota wycieczki lub rezydenta biura, bądź po jej zakończeniu pisemnie organizatora. Jeżeli reklamacja nie została należycie uwzględniona w trakcie wyjazdu uczestnik ma prawo zgłosić ją po powrocie u organizatora, w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Organizator ma obowiązek odnieść się do reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia.

12.    Organizator posiada aktualną gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

13. W sprawach nie uregulowanych w umowie lub regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązującej ustawy o usługach turystycznych wraz z późniejszymi zmianami. 

14.    Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji programu wycieczki będą rozstrzygane polubownie.

Pobierz regulamin
STRONA GŁÓWNAOFERTY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCHOFERTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHWSPÓŁPRACAKONTAKTLOGIN
Anita Bańczyk; mail: biuro@anita-turystyka.com; tel. stac./fax. 32 32 865 28 tel. kom. +48 693 550 959